Aktualności

Akcja Funkcjonariusz Publiczny na TikTok

Powstał pierwszy z filmików na tiktok promujący ochronę przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego na rzecz prowadzących autobusy i tramwaje w komunikacji miejskiej. Jest to wspólne przedsięwzięcie ludzi z całej Polski dla poprawy bezpieczeństwa kierowców i motorniczych.

https://www.tiktok.com/@_marcelka_be/video/7341098725802036513

Bezpieczny Kierowca/Motorniczy = Bezpieczny Pasażer

W związku z powtarzającymi i nasilającymi się w ostatnim czasie incydentami między innymi we Wrocławiu, Gorzowie Wielkopolskim czy Katowicach, wznawiamy naszą kampanię informacyjną odnośnie ochrony przewidzianej dla Funkcjonariusza Publicznego dla prowadzących w Komunikacji Miejskiej. Działania mają na celu naświetlenie sytuacji prawnej zarówno grupie prowadzących jak i pasażerów oraz służb, które pomimo prawie roku od wprowadzenia ustawy czasami nadal nie zostały w pełni przeszkolone i działają nie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonując swoje obowiązki zarówno kierowcy autobusów miejskich jak i motorniczy w tramwajach starają się dbać o bezpieczeństwo pasażerów i porządek zgodnie z zapisami w regulaminach przewozów, niestety sami często tego bezpieczeństwa są pozbawieni.

Wypowiedź dla TVN naszego przewodniczącego Grzegorza Buksy: „Osobiście znam tego kierowcę. Ma wieloletnie doświadczenie. Może czasem reaguje impulsywnie, jak w autobusie dzieje się coś niezgodnego z przepisami. Moim zdaniem zachował się bardzo dobrze i został publicznie skazany. To my, kierowcy, odpowiadamy za zdrowie i bezpieczeństwo pasażerów. Jakby dziecko wypadło z wózka, kierowca byłby winny – mówi Grzegorz Buksa z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kierowców i Motorniczych … Kierowca komunikacji publicznej jest funkcjonariuszem publicznym. Jeśli ktoś go pomówi, może za to odpowiadać karnie – komentuje związkowiec, podkreślając, że przewoźnik powinien bronić kierowców, zamiast wskazywać publicznie jego winę bez wyjaśnienia sprawy.” Cały artykuł znajduje się pod tym linkiem: Katowice. Pasażerka zwyzywała kierowcę, przewoźnik go ukarał – TVN24

Aby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców przygotowaliśmy plakat (umieszczony także na mediach społecznościowych), można go wykorzystać elektronicznie lub wydrukować np. na gazetkę związkową.


Posiedzenie Zarządu Głównego OZZKiM – Łódź 01.02.2024

Pierwsze w 2024 roku obrady Zarządu Głównego OZZKiM odbyły się pierwszego lutego w siedzibie Związku w Łodzi. Po otwarciu zebrania, stwierdzenia kworum i przyjęciu porządku obrad zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania.

Zarząd Związku omówił przygotowane przez Andrzeja Janiszczaka wystąpienie w sprawie zmian w Kodeksie Pracy. Główne interesujące nas kwestie to czas pracy i nowe przerwy, kontrola trzeźwości pracowników oraz nadgodziny w przypadku pracowników nie pełnoetatowych w odniesieniu do wyroku TSUE.

Zgodnie z ustawą o czasie pracy przerwy zostały zapisane w rozdziale 4a art. 31b oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu o warunkach sanitarno-socjalnych. Po ostatniej nowelizacji Kodeksu Pracy w art.134 nastąpiły zmiany – zostały dodane przerwy. Przerwy o których mowa, wlicza się do czasu pracy. Pozostaje pytanie czy nowa przerwa zawarta w Kodeksie Pracy jest dla prowadzących pojazdy w komunikacji miejskiej dodatkową trzecią przerwą czy zrównuje wszystkich pracowników i daje im takie samo prawo jak prowadzącym?

Dotychczas kontrola trzeźwości nie miała umocowania prawnego i pracodawcy przeprowadzali je pomimo braku takiego zapisu naginając prawo działając jednak w słusznej sprawie. Ze względu na brak uregulowania prawnego przestępcy (nietrzeźwi kierowcy) mieli możliwość odwołania się do sądu pracy, gdzie nieraz udawało im się wygrać sprawę i zostawali przywracani do pracy. Było to wysoce niemoralne we współżyciu społecznym więc jako Strona Społeczna wraz IGKM wystąpiliśmy do właściwego ministerstwa o uregulowanie prawne. Po nowelizacji Kodeksu Pracy od lutego 2023 roku zostało to wpisane do Kodeksu Pracy – uregulowane prawnie.

Zgodnie z Kodeksem Pracy za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek w odpowiedniej wysokości. Należy jednak podkreślić, że w przypadku pracowników niepełnoetatowych kwestia ta kształtuje się nieco inaczej. W ich sprawie wypowiedział się ostatnio TSUE. Z jego orzeczenia wynika, że pracownicy nie pełnoetatowi nie mogą być traktowani gorzej niż pracownicy świadczący w pełnym wymiarze czasu pracy. Na przykład: pracodawca ustalił próg godzinowy na poziomie 120 godzin. Jego przekroczenie uprawnia do podwyższenia stawki o 10%. Pracownik X , zatrudniony na pełen etat, wykonujący pracę w obowiązującym go wymiarze otrzyma wyższe wynagrodzenie niż nie – pełnoetatowiec pracujący w swoim wymiarze. Pracownik Y , zatrudniony na pół etatu, musi z kolei przepracować kilkadziesiąt godzin więcej niż to wynika z jego wymiaru czasu pracy, aby otrzymać wynagrodzenie według podwyższonej stawki. TSUE rozstrzygnął, że w takiej sytuacji progi godzinowe, uprawniające do podwyższonej stawki wynagrodzenia zasadniczego powinny być proporcjonalnie obniżone dla osób które pracują w niepełnym wymiarze czasu. A w myśl Polskiego prawa jest to uregulowane w art.151 §5kp. I oczywiście wyrok TSUE nie zmienia dotychczasowych przepisów prawa i nie dotyczy dotyczy kwestii nadgodzin ani nie zmienia on bezpośrednio interpretacji i stosowania przepisów w tym zakresie. Rozpoczął on jednak dyskusję czy obecnie obowiązujący stan prawny powinien ulec zmianie. Jeśli pracownicy zdecydowali by się wnieść powództwo o wypłatę stosownego dodatku, teoretycznie mogli by oni objąć zakresem swoich żądań czas do 3 lat wstecz – tyle bowiem wynosi okres przedawnienia roszczeń pracowników względem pracodawcy. Teoretycznie, ponieważ dopóki obowiązywać będzie art.151 §5KP w obecnym brzmieniu brak jest podstaw do żądania dodatku za pracę ponadwymiarową na zasadach za nadgodziny. Na dzień dzisiejszy sąd uznaje że zgodnie z wyrokiem TSUE art.151 §5 KP ma charakter dyskryminacyjny i prawo do nadgodzin należy się. Jednakże orzeczenia TSUE nie wywołują skutku w postaci utraty mocy obowiązywania przepisów krajowych. W takiej sytuacji pracownicy mogą jedynie żądać od skarbu państwa odszkodowanie w związku z obowiązywaniem przepisu niezgodnego z przepisami unijnymi i to tylko w sytuacji , w której TSUE orzekł by że art.151§5kp jest z tymi przepisami niezgodny.

W dalszej części omówione zostały przygotowania do Jubileuszowego 15 Zjazdu Delegatów.

Rozparzona została także propozycja dotycząca zapraszania na Zarządy Główne przewodniczących organizacji związkowych, nie będących częścią Zarządu Głównego. Ustalono, że nie zmieniamy zasad obowiązujących, na zebranie może być zaproszony każdy przedstawiciel związku, który wyśle do Zarządu Głównego maila z informacją o problemie w zakładzie. Po pozytywnym rozpatrzeniu Zarząd Główny zaprasza konkretną organizację na spotkanie lub może przyjechać do tej organizacji.

Relację z Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych przedstawili Andrzej Janiszczak wraz z Grzegorzem Buksą.

W wolnych głosach zajęliśmy się problemem, który może czekać w najbliższym czasie prowadzących w komunikacji miejskiej, a mianowicie Bezpieczeństwa w Transporcie Publicznym pod względem zamachów terrorystycznych. Przyczynkiem do tej rozmowy było wydanie przez UITP działające w Unii Europejskiej przy udziale ZTM Warszawa dwóch publikacji: „Poradnik Kierowcy dotyczący Bezpieczeństwa w Transporcie Publicznym” oraz „Podręcznik Zarządzania Procedurami Szkoleniowymi w Transporcie”.

Obrady zakończyło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej po kontroli finansów OZZKiM.


Kontrola finansów OZZKiM przez Komisję Rewizyjną Łódź 01.02.2024

W dniu 01.02.2024 w Łodzi odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w biurze rachunkowym Patex prowadzącym dokumentację księgową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kierowców i Motorniczych. Komisja w pełnym składzie pod przewodnictwem Zbigniewa Radko z Sosnowca nie stwierdziła uchybień i błędów w prowadzeniu dokumentacji. 


Posiedzenie Zarządu Głównego FZZ 22.01.2024

W dniu 22.01.2024 w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych. W spotkaniu udział wzięli członkowie Zarządu Głównego OZZKiM Grzegorz Buksa i Andrzej Janiszczak. Tematem przewodnim posiedzenia były sposoby pozyskania funduszy europejskich na szkolenia dla organizacji związkowych. Na spotkaniu omówione zostały także bieżące sprawy organizacyjne Forum Związków Zawodowych.


Nowy numer konta bankowego

Decyzją Zarządu Głównego OZZKiM zmieniony został bank obsługujący naszą organizację.

W związku z sytuacją finansową naszego Związku postanowiliśmy poszukać tańszej alternatywy dla Alior Banku w którym dotychczas mieliśmy konto.

Po sprawdzeniu różnych opcji w dostępnych instytucjach finansowych najtańszą, a zarazem w pełni nam odpowiadającą ofertę przedstawił nam Bank BNP Paribas.

Nowy numer rachunku bankowego do rozliczeń związku funkcjonować będzie od stycznia 2024.

49 1600 1462 1732 6367 7000 0001


Obrady Zarządu Głównego OZZKiM 01.12.2023 w Łodzi

W dniu 01.12.2023 w Łodzi odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego wraz z udziałem Komisji Rewizyjnej. W czasie spotkanie podsumowaliśmy mijający już rok 2023 oraz wyznaczyliśmy cele i kierunki działań na rok przyszły. Omówione zostało działanie w Branży Transportu Drogowego, sytuacja finansowa związku oraz działania w ramach Forum Związków Zawodowych. Ponieważ w przyszłym roku będziemy obchodzić 15-lecie OZZKiM dyskutowaliśmy nad organizacją uroczystości, która odbędzie się w czasie corocznego zjazdu delegatów.

Relację z posiedzenia Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych, które odbyło się w 7 listopada 2023 roku w Krynicy przedstawili Grzegorz Buksa i Andrzej Janiszczak.
Na spotkaniu omówiono sprawy organizacyjne FZZ w tym:

  • prezentacja preliminarza budżetowego FZZ na 2024 rok,
  • odbyło się przyjęcie regulaminów, przyjmowania, zawieszania, oraz wykluczania organizacji członkowskich,
  • informacje bieżące o płatnościach składek na rzecz FZZ,
  • prezentacja aktywności FZZ w Radzie Dialogu Społecznego,
  • informacja o aktualnej sytuacji spółki Forum – Invest spółka z o.o.,
  • sytuacja w poszczególnych branżach zrzeszonych w FZZ, zostały podjęte uchwały w sprawie zmian przedstawicieli w zarządzie głównym FZZ.

W związku z wnioskiem OZZKIM, Zarząd Główny Forum stwierdził, że przedstawicielem tejże organizacji w składzie Zarządu Głównego FZZ, w zamian za Pana Dariusza Brzezowskiego jest Pan Grzegorz Buksa.

W drugim dniu odbyło się szkolenie dla Członków Zarządu w możliwości pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na szkolenia w zakresie prawa pracy SIP.

W drugiej części Zarządu problemy swojej organizacji ze Skierniewic przedstawił jej przewodniczący kolega Wiktor Szeliga. Po wysłuchaniu i analizie przedstawionych zagadnień udzieliśmy wyczerpujących odpowiedzi oraz zarysowaliśmy dalszą strategię działań dla organizacji ze Skierniewic.

W wolnych głosach odbyła się rozmowa na temat braku OZZKIM w UITP.

UITP – Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego, to organizacja pozarządowa, której działania skierowane są na zaspokajanie interesów o charakterze nieekonomicznym, jest finansowana z budżetów publicznych: państwowych, regionalnych, lokalnych, a także przez darczyńców indywidualnych i firmy.
Założona 17 sierpnia 1885 roku (138 lat temu) prowadzona przez członków, zrzeszająca władzę, sieci i operatorów transportu publicznego, decydentów politycznych, instytuty naukowe i dostawców transportu publicznego i branży usługowej, która działa na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej, wydaje publikacja, nadzoruje projekty, organizuje wydarzenia o zasięgu globalnym i zrzesza wszystkich, którzy są żywo zainteresowani rozwojem transportu publicznego.
UITP reprezentuje międzynarodową sieć 1900 firm członkowskich w ponad 100 krajach i obejmuje wszystkie rodzaje transportu publicznego.


Posiedzenie Zarządu Głównego OZZKiM oraz wizyta w naszej organizacji związkowej – MZK Kutno

15.09.2023 odbyły się obrady Zarządu Głównego OZZKiM w Rzgowie koło Łodzi. Prowadzone przez nowego Przewodniczącego Grzogorza Buksę spotkanie było pierwszym posiedzeniem Zarządu po wyborach, które odbyły się w maju podczas zjazdu delegatów w Łodzi. W trakcie obrad omówiliśmy najważniejsze kwestie dotyczące dalszego działania OZZKiM, naszych prac w ramach Branży Transportu, Forum Związków Zawodowych oraz zmian w kodeksie pracy (art.94 indeks 13).

Następnego dnia udaliśmy się do MZK Kutno w celu wsparcia naszej organizacji związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kierowców Autobusów Miejskich. W trakcie spotkania naszego Zarządu ze Związkowcami z Kutna i Prezesem MZK Kutno doszło do konstruktywnej wymiany poglądów, przekazaliśmy także ważne informacje o nowych ustawach i rozporządzeniach w powstaniu których braliśmy aktywny udział.


Duży sukces emerytury pomostowe zatwierdzone !

Dnia 16.08.2023 prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych, kończy to tym samym cały proces legislacyjny w którym braliśmy aktywny udział.

Koniec z dyskryminacja osób pracujących w warunkach szczególnych – wiele lat ciężkiej pracy na poszczególnych szczeblach legislacji przyniosło efekty.

Obecnie emerytury pomostowe przysługują tylko tym osobom, które przed 1 stycznia 1999 r. wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

To oznacza, że emerytury pomostowe mają charakter wygasający. Nowelizacja to znosi.

Zniesienie wymogu pracy w szczególnych warunkach – w uzasadnieniu do projektu autorstwa PiS zwrócono uwagę, że postęp technologiczny, który był zakładany w momencie wprowadzania przepisów ustawy, nie poprawił warunków pracy w stopniu upoważniającym do stwierdzenia, że warunki szkodliwe zostały w całości wyeliminowane.

Dlatego uznano, że potrzebne jest zniesienie wymogu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wykonywanej przed dniem 1 stycznia 1999 r., jako warunku nabycia prawa do emerytury pomostowej.

Zmianie uległy także przepisy dotyczące instytucji rekompensaty. To odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy o szczególnym charakterze. W nowelizacji zapisano m.in., że okres takiej pracy, który uprawnia do ustalenia rekompensaty, musi przypadać przed 1 stycznia 2009 roku.


Branża Transportu Drogowego i Municypalnego Ślesin czerwiec 2023

W dniu 26.06.2023 odbyło się posiedzenie w ramach Branży Transportu Drogowego i Municypalnego w Ślesinie. Ze strony OZZKiM reprezentowali nas: Grzegorz Buksa, Andrzej Janiszczak, Agnieszka Siewiera, Stanisław Drzewiecki, Zbigniew Radko i Michał Kruszona.

W czasie spotkanie skupiliśmy się na problemach związanych z wypracowaniem zmian w ustawie dotyczącym czasu pracy kierowcy, rozważaliśmy wprowadzenie zapisu w Ustawie o płacy minimalnej dla kierowców w przewozach pasażerskich do 50 kilometrów (komunikacja miejska), omówiliśmy etapy prac nad emeryturami pomostowymi, została także przedstawiona informacja o dotychczasowych pracach branży w Komisji Infrastruktury Sejmu RP, omówiliśmy sytuację płacową w WORD, oraz przeprowadziliśmy dyskusję ogólną w ramach wolnych wniosków.

Ustawa o czasie pracy kierowcy pomimo, że wprowadzona w zeszłym roku wymaga pewnych poprawek, chodzi głównie o zgodność ustawy z rozporządzeniem. Najważniejszym postulatem jest, aby przerwa przysługująca kierowcy była udzielana pomiędzy 2 a 6 godziną łącznego dziennego czasu prowadzenia pojazdu.

Drugą ważną sprawą z punktu widzenia pracowników komunikacji miejskiej jest zapisanie w ustawie płacy minimalnej dla prowadzących autobusy i tramwaje na wzór ustawy w transporcie międzynarodowym. Jest to istotne głównie dla pracujących w mniejszych firmach komunikacji miejskiej. Podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad zgłoszeniem do Sejmu takiego projektu.


Robocze spotkanie we Wrocławiu

23.06.2023 w ramach współpracy międzyzwiązkowej odbyło się we Wrocławiu spotkanie robocze z Waldemarem Węgłowskim przewodniczącym Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP przy MPK Wrocław. Nasz związek reprezentowany był przez Przewodniczącego Grzegorza Buksę z Gliwic oraz Wiceprzewodniczącego Andrzeja Janiszczaka z Poznania.

Głównym celem spotkania były wspólne inicjatywy ustawowe, omówienie zagadnień BHP, Funkcjonariusz Publiczny, emerytury pomostowe oraz wymiana informacji o funkcjonowaniu komunikacji w Polsce.

Razem możemy więcej !

Emerytury pomostowe – jesteśmy na dobrej drodze do sukcesu

W dniu 13.06.2023 wiceprzewodniczący OZZKiM Andrzej Janiszczak wziął czynny udział w pracy Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dotyczącej zmiany w ustawie o emeryturach pomostowych (druk 3321). Projekt ustawy jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie i po akceptacji w/w komisji.

Nie oznacza to niestety końca prac nad ustawą, trzeba teraz dopilnować, żeby przeszła ona przez Sejm bez poprawek, na które niestety prawdopodobnie będą naciskać pracodawcy.

Najważniejszym punktem dla prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej jest wykreślenie z Ustawy o emeryturach pomostowych w Art.4 punktu 5, który brzmiał:

„przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;”

Oznacza to, że do uzyskania emerytury pomostowej nie będzie już trzeba przepracowania w warunkach szczególnych okresu przed 1 stycznia 1999.

Ustawa teraz trafi do Sejmu, gdzie mamy nadzieję szybko i bez poprawek zostanie uchwalona.

Całość prac komisji nad projektem ustawy można obejrzeć na poniższym video:


Dalsze działania marketingowe – Funkcjonariusz Publiczny

Cały czas prowadzimy akcję nagłaśniania faktu nadania Statusu Funkcjonariusza Publicznego kierowcą i motorniczym w komunikacji miejskiej.

Najważniejsze naszym zdaniem jest prewencyjne działanie ustawy, a będzie to skuteczne wtedy gdy jak największa liczba osób będzie wiedziała o nowym prawie, które chroni prowadzących w MPK.

W związku z tym na naszą prośbę ukazał się artykuł na e-poznań dostępny pod linkiem:

Michał Kruszona udzielił także wywiadu dla lokalnego radia Afera 98,6 FM

Wywiad dla TVP3 Poznań

W związku z wejściem w życie ustawy o Funkcjonariuszu Publicznym dla prowadzących pojazdy w komunikacji miejskiej członkowie naszego zarządu Andrzej Janiszczak oraz Michał Kruszona przy udziale Arnolda Nowaka z Nadzoru Ruchu udzieli wywiadu do głównego wydania programu informacyjnego Teleskop. Wykorzystaliśmy okazję aby przybliżyć opinii publicznej informację o ustawie, która poprawi bezpieczeństwo kierowców i motorniczych, oraz wypromować nasz związek szerszej publiczności. Przypomnijmy, że po trzech latach wytężonej pracy nad ustawą o ochronie prawnej dla prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej w końcu w ustawa z dnia 14.04.2023 po podpisie prezydenta 24.05.2023 wchodzi w życie z dniem 09.06.2023. Wszyscy mamy nadzieję, że w ten sposób zwiększy się poczucie bezpieczeństwa osób wykonujących przewozy w publicznym transporcie zbiorowym oraz wzmocnione zostanie ich poczucie godności zawodowej. Zmiany mają ograniczyć ataki zarówno fizyczne, jak i werbalne ze strony pasażerów.


Obrady w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej maj 2023

W dniach 24 – 25 maj odbyło się posiedzenie komisji w ramach IGKM dotyczące promocji i reklamy oraz przewróceń pasażerów w komunikacji miejskiej. Nasz związek reprezentowany był przez delegację z Poznania: Andrzeja Janiszczaka oraz Michała Kruszonę.

Obrady składały się z czterech paneli:

1: Promocja komunikacji miejskiej w Wałbrzychu spotkanie z prezydentem miasta Romanem Szełemejem

2: Koncepcja nowego formatu reklamy zewnętrznej na pojazdach komunikacji miejskiej

3: Jak prowadzić zewnętrzne kampanie rekrutacji prowadzących pojazdy?

4: W jaki sposób przeprowadzić wspólną akcję edukacyjną przeciwdziałającą groźnym przewróceniom w pojazdach komunikacji miejskiej ?

Najbardziej interesował nasz ostatni punkt dotyczący przewróceń pasażerów. W trakcie panelu naświetliliśmy problem z punktu widzenia prowadzącego autobus czy tramwaj, braliśmy czynny udział w dyskusji. Naszym celem jest zmiana w programie sygnalizacji świetlnej w taki sposób, żeby wydłużyć cykl żółtego światła do 5 sekund, co da prowadzącemu więcej czasu na bezpieczne zatrzymanie lub przejechanie skrzyżowania.

Oczywiście zdajemy sobie wszyscy sprawę, że problem jest bardziej złożony i poza sygnalizacją świetlną na nagłe hamowania składają się także pozostali uczestnicy ruchu (zarówno inne samochody często zajeżdżające nam drogę jak i wchodzący nagle pod autobus piesi czy rowerzyści, hulajnogi elektryczne itp.) Z drugiej strony poprzez coraz lepszy tabor i płynne perfekcyjne prowadzenie pojazdów, pasażerowie czują się na tyle bezpiecznie i komfortowo, że nie trzymają się w czasie jazdy i w razie konieczności nagłego manewru wynikającego z ruchu drogowego dochodzi do upadków często bardzo groźnych (połamania, stłuczenia, a w najtragiczniejszych przypadkach śmierć pasażera).

Prace w tym temacie dopiero ruszają i będziemy mocno zaangażowani aby poprawić bezpieczeństwo pasażerów i dać komfort psychiczny prowadzącym pojazdy.


Zjazdy w Forum Związków Zawodowych

W ostatnich dniach odbyły się zjazdy Forum Związków Zawodowych w województwach Dolnośląskim gdzie reprezentowała nas Agnieszka Siewiera oraz Śląskim gdzie reprezentował nas Grzegorz Buksa, który ponownie wybrany został na stanowisko wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych woj. Śląskiego. Gratulujemy i życzymy samych sukcesów w pracach Forum.


Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze 19.05.2023

W dniu 19 maja odbył się w Łodzi ogólnopolski zjazd delegatów, którego celem było podsumowanie ostatniej kadencji zarządu i komisji rewizyjnej oraz wybory nowych władz OZZKiM.

Dariusz Brzezowski zrezygnował z funkcji przewodniczącego związku, którą pełnił przez dwie ostatnie kadencje. Na funkcję przewodniczącego wybrany został Grzegorz Buksa z Gliwic.

Przeprowadzone wybory do zarządu związku oraz komisji rewizyjnej dały następujący wynik:

Zarząd Główny OZZKIM:

Przewodniczący: Grzegorz Buksa – Gliwice

Wiceprzewodniczący: Andrzej Janiszczak– Poznań

Wiceprzewodniczący: Zbigniew Matuszewski– Łódź

Sekretarz: Agnieszka Siewiera – Głogów

Członek Zarządu: Jarosław Pietrzak – Koszalin

Członek Zarządu: Michał Kruszona – Poznań

Członek Zarządu: Rafał Uglik – Zielona Góra

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący komisji: Zbigniew Radko – Sosnowiec

Członkini komisji: Marta Olewska – Warszawa

Członek Komisji: Piotr Sobala – Poznań

Członek Komisji: Arkadiusz Larwiński – Koszalin

Gratulujemy wyboru na w/w funkcje i życzymy wytrwałości i zapału do dalszej pracy związkowej.

W czasie zebrania udzielono ustępującemu Zarządowi Głównemu absolutorium.

Ustępujący przewodniczący Zarządu Głównego Dariusz Brzezowski podziękował za długoletnią współpracę 4 członkom naszego związku, którzy odchodzą na emeryturę.


Spotkanie Branży Transportu Drogowego

W dniach 18-20 maj 2022 roku odbyło się wyjazdowe spotkanie w ramach Branży Transportu Drogowego.

W czasie spotkania omawiane zostały akty prawne między innymi

  • ustawa o czasie pracy kierowcy z dnia 26 stycznia 2022 r. – odbyła się dyskusja na temat wprowadzenia w ramach komunikacji miejskiej karty kierowcy.
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 stycznia 2022r w sprawie bezpieczeństwa pracy w komunikacji miejskiej

Prowadzona była także dyskusja w temacie emerytur pomostowych – wypracowanie stanowiska strony społecznej.

Możliwość komentowania została wyłączona.