Działalność Związku


Zarząd OZZKiM prowadzi cały czas rozmowy i negocjacje z Zarządami Województw, Inspekcją Transportu Drogowego, Inspekcją Pracy, Policją, Posłami i Senatorami, Prezydentami Miast, bierzemy czynny udział w pracach Forum Związków Zawodowych i Branży Transportu Drogowego. Jesteśmy obecni na konferencjach i obradach Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.


Emerytury Pomostowe

Przez wielu długo oczekiwana, jest 🙂 podpisana.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 16 sierpnia nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych.

OZZKiM odegrał znaczącą rolę w procesie legislacyjnym nad ustawą o emeryturach pomostowych poprzez pracę naszych przedstawicieli zarówno bezpośrednio w komisjach sejmowych, jak i poprzez działania w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej i w Forum Związków Zawodowych. 

Emerytura pomostowa to rodzaj świadczenia okresowego (przysługującego do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego) osobom, które wykonują prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze

Cechą charakterystyczną emerytur pomostowych jest ich przejściowy charakter. 

Emerytura pomostowa jest przeznaczona dla osób, które wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po osiągnięciu wieku dla kobiet 55 lat, dla mężczyzn 60 lat.

Usunięcie z ustawy o emeryturach pomostowych warunku dotyczącego wykonywania prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999r. daje możliwość nabycia praw do emerytury pomostowej również osobom znacznie młodszym. Przyszli emeryci nie będą musieli udowadniać rozpoczęcia wykonania pracy przed 31 grudnia 1998r., a nawet wykonywanie takiej pracy mogą rozpocząć dopiero po 31 grudnia 2008r.

Prace o szczególnym charakterze to prace, wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się. 

Między innymi takimi pracami są: kierowca autobusu, kierowca trolejbusu, motorniczy tramwajów w transporcie publicznym, i wielu innych zawodach.

Zasady przejścia ma emeryturę pomostową.

Nowe przepisy ustawy o emeryturach pomostowych od 1 stycznia 2024r., pozwalają skorzystać z wcześniejszej emerytury na ogólnych zasadach pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

urodził się po 31 grudnia 1948r., ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat, osiągnął wiek który wynosi w przypadku kobiet co najmniej 55 lat, w przypadku mężczyzn co najmniej 60 lat, ma okres składkowy i nieskładkowy (staż ubezpieczeniowy) wynoszący co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn.

Staż ubezpieczeniowy to suma okresów tzw. składkowych i nieskładkowych. 

Okres składkowy to czas, w którym odprowadzane były składki za ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) lub czas, w którym nie były one odprowadzane, jednak ustawodawca uznał je za okresy składkowe.

Do jego wyliczenia zalicza się zarówno okres składkowy, jak i nieskładkowy, przyjmując zasadę, że na trzy lata składkowe można doliczyć tylko jeden rok nieskładkowy.

Zgodnie z art.17 ust.4 ustawy o emeryturach pomostowych po 01.01.2024 osoba przechodząca lub będąca na emeryturze pomostowej nie będzie mogła podjąć pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze bez względu na rodzaj stosunku świadczenia pracy (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). W razie podjęcia przez osobę na emeryturze pomostowej takiej pracy emerytura ulega zawieszeniu.                                                               


Podsumowanie kadencji zarządu OZZKiM

W trakcie zjazdu delegatów 19.05.2023 wiceprzewodniczący Andrzej Janiszczak podsumował pracę zarządu w kończącej się kadencji.

W ostatnich czterech latach udało się odnieść ogromny sukces wprowadzając w życie ustawy i rozporządzenie:

  1. Ustawa o czasie pracy kierowcy, gdzie udało nam się przerwy unijne włączyć do czasu pracy. Do tej pory przerwy unijne były wyłączone z czasu pracy i nie były płatne, po zmianie przerwy są wliczane do czasu pracy. Dodatkowo przerwa ta nie może być odebrana przed rozpoczęciem lub po zakończeniu dziennego czasu prowadzenia pojazdu.
  2. Ustawa o emeryturach pomostowych, zmiana polega na tym, iż do tej pory pracownicy którzy przechodzili na emeryturę pomostową musieli spełniać kilka warunków. Najbardziej niekorzystnym był taki, iż pracownik aby mógł ubiegać się o emeryturę pomostową musiał zwolnić się z pracy. W nowelizacji ustawy zapisano, że emerytura pomostowa będzie przyznawana osobą, które o nią wystąpią bez konieczności rozwiązania stosunku pracy, a spełniają pozostałe warunki niezbędne do jej uzyskania. Dzięki temu nie będzie sytuacji w której pracownik zwolni się z pracy, a gdy ZUS odmówi świadczenia emerytury pomostowej (np. nie uzna jakiegoś okresu zatrudnienia) zostanie bez środków do życia.
  3. Ustawa o nadaniu kierowcą i motorniczym ochrony przewidzianej dla Funkcjonariusza Publicznego. Pracowaliśmy nad nią 3 lata, kosztowało to wiele pracy, czasu i przejechanych kilometrów. Sejm w pierwszym czytaniu przyjął ustawę większością głosów, następnie trafiła do Senatu gdzie bez poprawek został przyjęta, a 24.05.2023 Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. To oznacza, że kierowcy oraz motorniczowie zyskali ochronę przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych. Zgodnie z prawem, ustawa zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
  4. Rozporządzenie w sprawie warunków sanitarno – socjalnych w komunikacji miejskiej. Prace nad tym projektem trwały prawie 10 lat, gdzie można powiedzieć, że po 150 latach wreszcie kierowca i motorniczy ma prawo do toalety i podstawowych warunków socjalno higienicznych, może wydawać się to kuriozalne, ale do tej pory część pracodawców twierdziła, że Toi Toi spełnia warunki sanitarno socjalne. Rozporządzenie weszło w życie z vacatio legis na okres 3 lat, aby organizatorzy mieli czas na przygotowanie punktów socjalnych spełniających wymogi rozpisane w zarządzeniu. Minęło już 1,5 roku od wejścia w życie rozporządzenia, a są jeszcze miejsca gdzie zamiast spełnić warunki sanitarno socjalne pracodawcy próbują obejść prawo. Nasza w tym rola aby im się to nie udało, będziemy nie ugięci i strzec tych przepisów jak oka w głowie.

Możliwość komentowania została wyłączona.